Miesto kde sa stretáva tradícia s trendom a nieje to len účes ale aj zážitok.

Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl.skratka GDPR - General Data Protection Regulation) predkladáme poučenie, ktoré zhŕňa základnézásady spracovania osobných údajov zo strany obchodnej spoločnosti Baťovan barber s.r.o. so sídlomM. R. Štefánika 189/23, 956 18 Bošany, IČO: 53 229 576 registrovanej Obchodným registromOkresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 40522/R (ďalej iba ,,Baťovan barber s.r.o.“) asúčasne Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov pokiaľ ideo realizáciu objednávok služieb poskytovaných obchodnou spoločnosťou Baťovan barber s.r.o. nainternetovej stránke obchodnej spoločnosti Baťovan barber s.r.o. batovanbarber.sk. Účelomnariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní aVašich právach.Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údajespracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas vnami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a razposkytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plneho rešpektujeme.

1. Účel spracovania

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vami objednaných služiebposkytovaných obchodnou spoločnosťou Baťovan barber s.r.o. prostredníctvom objednávkovéhosystému prevádzkovaného obchodnou spoločnosťou Baťovan barber s.r.o. na internetovej stránkebatovanbarber.sk

2. Rozsah spracovania

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a ktoré námposkytujete vedome: meno priezvisko telefónne číslo e-mailová adresaÚdaje, ktoré nám poskytujete nevedome: IP adresa

3. Doba spracovania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvoduvedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. oúčtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

4. Súbory Cookies

Pre potreby prispôsobenia obsahu našej internetovej stránky batovanbarber.sk Vašim preferenciámpoužívame súbory Cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré si ukladá naša internetová stránkabatovanbarber.sk do Vášho webového prehliadača pri jej návšteve. Pokiaľ nesúhlasíte s použitímsúborov Cookies, nastavte si vlastné pravidlá pre použitie Cookies vo webovom prehliadači na Vašomzariadení. V prípade, že zakážete použitie súborov Cookies, môže byť funkčnosť našej internetovejstránky batovanbarber.sk obmedzená.

5. Webová metrika a analytika

Jedná sa o konverzné, alebo pixelové značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byťzačlenené v kóde našej internetovej stránky batovanbarber.sk a na základe ktorých je možnáidentifikácia používateľa pre účely zaznamenania jeho správania sa a merania návštevnosti.Využívame nasledujúce systémy: Google Anylitics

6. Právo na prístup k údajom

Používateľ internetovej stránky batovanbarber.sk má právo na získanie informácií o účele a rozsahuspracovania jeho osobných údajov.

7. Právo na prenositeľnosť údajov

Povinnosťou správcu je odovzdať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie vštruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získavapoužívateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobepredať inému správcovi.

8. Právo na opravu údajov

Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajovo opravu.

9. Právo na obmedzené spracovanie údajov

Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebozneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

10. Právo na vymazanie údajov

Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie súpotrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ichprípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané asúvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.

11. Právo na zabudnutie

Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniuvšetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnejarchivácie.

12. Právo vzniesť námietku

Používateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemámožnosť uplatniť právo na výmaz. Námietku proti spracovaniu môžete vzniesť prostredníctvom e-mailu info@batovanbarber.sk.

13. Právo podať sťažnosť

Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jehoosobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR. Uplatniť svoje práva môžete v sídle obchodnejspoločnosti Baťovan barber s.r.o. alebo prostredníctvom e-mailu info@batovanbarber.sk. Obchodnáspoločnosť Baťovan barber s.r.o. vašu žiadosť vybaví najneskôr do 30 kalendárnych dní, ak nestanovípre určité uplatnenie vašich práv Nariadenie (EÚ) č. 2016/679 lehotu špeciálnu; na predĺženie lehotysa takisto použijú ustanovenia Nariadenia (EÚ) č. 2016/679.

14. Zaznamenávanie požiadaviek používateľov

Prevádzkovateľ internetovej stránky batovanbarber.sk je povinný zaznamenávať všetky požiadavkypoužívateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.

15. Zabezpečenie ochrany údajov

Disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranuspracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebozničením, alebo iným možným zneužitím.V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť na základe Európskehonariadenia o ochrane osobných údajov poskytnúť žiadne služby.

V Partizánskom, 01.04.2022